Grundejerforeningen RødeVejrmølleParken er en rækkehus bebyggelse i den Norøstlige del af Albertslund kommune. Afgrænses mod nord af Trippendalsvej, mod øst af Herstedøstervej, mod syd af Stensmosevej og mod vest af Skriverhusene, samt af Roholmsparken.

Bebyggelsen består af i alt 290 rækkehuse i to plan, bygget i 1968-1971 med start i Præstehusene, dernæst Humlehusene og til sidst Degnehusene. Husene er næsten ens bygget, dog blev Præstehusene ikke forsynet med karnap på havesiden og ingen bruseniche på badeværelset. Størrelsen er oprindelig ca 145-151 m2, men der findes mulighed for at udvide både på have og indgangs siden. Alle husene har enten have til syd eller vest og grundene varierer med de fleste omkring ca. 250-300m2 til over 500m2 på de parceller der ligger på skrå ud til Stensmosevej. Fra bygherren I/S Nonis var der også planlagt en afdeling, Hirsehusene, med indkørsel fra Trippendalsvej, men økonomi problemer satte en stopper for dette.  

I midten af bebyggelsen blev der under de første årene opført i alt 4 kommunale institutioner, Degnehusene, Vejrmøllen, Humlen og Hirsen. I dag er der 3 tilbage i Roholmhaven; Mælkebøtten, Snerlen og Valmuen. Alle drevet af Albertslund kommune. Hirsen, nu kaldt Klub Vest, blev forladt i 2015 og ved den lejlighed købte Grundejerforeningen annekset Klub Albert og ombyggede det til et fælleshus for alle i grundejerforeningen, nu navngivet Væremøllen.

Alle grundejere er født medlem af Grundejerforeningen RødeVejrmølleParken som siden første generalforsamling d. 11. November 1969 har taget sig af de fællesanliggender der naturligt indgår, såsom:

  • - Vedligeholdelse af de grønne områder inkl. legepladser mm

  • - Glatføre bekæmpelse og snerydning i vintertiden

  • - Vedligeholdelse / fornyelse af parkeringspladser og fortovs arealer

  • - Fælles antenne og internet forbindelser

  • - Kontakten til kommune, nabobebyggelser mm

  • - Støtte til sammenkomster F.eks Fastelavn og Sommerfest

Kort efter bebyggelsens start blev det vedtaget at udsende et medlemsblad som informations medie i foreningen. Bladet er siden da udkommet 9-10 gange om året, indtil 2017 i en papirudgave, siden da elektronisk på foreningens hjemmeside, vejrmolle.dk.

Grundejerforeningen styres af en 7 personers bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling i Maj måned. Desuden findes et carports laug der administrerer de carporte som er blevet opført på parkerings pladserne, betalt af de enkelte brugere af disse.

Siden 1981 har beboerne haft mulighed for at deltage i RVPMK, bebyggelsens motionist klub, som arrangerer fodbold, badminton, petanque og dart på amatør niveau. Siden etableringen af fælleshuset Væremøllen i 2015 er der nu også spiseklub, fiskeklub, herremads-aften, kulturforening, krea-klub, spanskkursus samt en vinklub der har taget de nye lokaler i brug. Væremøllens drift styres af en beboergruppe, åben for alle, der administrerer udlejningen og holder opsyn med huset.

Den stiftende generalforsamling for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park blev afholdt i Herstedøster forsamlingshus d. 11. november 1969. Køberne fra samtlige 63 solgte huse i de to  første afsnit af Præstehusene var indkaldt, men 16 huse var ikke mødt frem til generalforsamlingen.

Til mødet var der udarbejdet et sæt vedtægter for foreningen, der i følge dirigenten var forhåndsgodkendt af kommunalbestyrelsen og som generalforsamlingen ikke havde mandat til at ændre på egen hånd. Den prækonstituerede formand erklærede at bestyrelsen ville arbejde for ændringer i vedtægterne bl.a. indføre 2 stemmer pr. hus, men også ville underskrive de fremlagte vedtægter for foreningen som gældende. Kommunalbestyrelsen skulle være positiv overfor ønskede ændring og havde faktisk selv ønsker til ændringer. Det skulle så tage  i alt 4 generalforsamlinger at få de fremlagte ændringer vedtaget På en ekstraordinær generalforsamling i december 1971 vedtog foreningens medlemmer reelt det første lovlige sæt vedtægter og det lykkedes kun fordi forsamlingen kunne blive enige om at vedtægterne kunne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte, da der reelt ikke kunne fremlægges dokumentation for at vedtægterne var blevet godkendt på den første stiftende generalforsamling i 1969.

De nugældende vedtægter blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling d. 10. januar 2017 og godkendt af kommunen 6. februar 2017.

Udover vedtægterne er foreningens drift og virke styret af

  1. en deklaration tinglyst på samtlige boligparceller i Røde Vejrmølle Park
  2. en lokalplan pt. 18.5 med et tillæg 18.5.1 og en særlig lokalplan 18.6 for foreningens fælleshus

 

I følge vedtægterne er man pligtig medlem af grundejerforeningen og man har pligt til at melde sin tilflytning til Røde Vejrmølle Park til foreningens administrator. Dette sker fra foreningens hjemmeside under menupunkt 'Beboer' -> 'Opret dig som beboer'. Du kan selvfølgelig beskytte din tilmelding med dit eget kodeord. Ved fraflytning har man tilsvarende pligt til at melde sin fraflytning ved at slette sig som beboer samme sted som du oprettede dig.

Med de nye vedtægter ønsker bestyrelsen i videst mulige omfang at anvende digital kommunikation. Du kan dog blive fritaget for digital kommunikation i alle foreningssammenhænge, hvis du opfylder kravet for fritagelse for digital kommunikation med det offentlige. Ligeledes kan medlemmer, der ikke har adgang til elektronisk kommunikation, efter aftale med bestyrelsen få udleveret relevante dokumenter og bilag på vilkår fastsat af bestyrelsen.

 

Forum

Klik her for at komme til foreningens Forum